DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Author Archives: dash.editor

1 2 3 10

Mae DASH yn cynnal raffl yr haf hwn gyda gwobrau gwych!
I’w thynnu ddydd Gwener, 26ain Awst, 2022
Cadwch lygad allan am ein gwirfoddolwyr a staff a fydd yn gwerthu tocynnau drwy gydol yr haf.

Tocyn teulu i Ogofâu Dan Yr Ogof

Tocyn teulu i Bortmeirion

Tocyn Teulu ar Reilffordd Cwm Rheidol

Taleb am bryd o fwyd yn Y Ffarmers, Llanfihangel Y Creuddyn

Tocyn teulu i gêm y Scarlets

Tocyn teulu i Folly Farm

Un noson i 2 berson yn Gwesty Cymru Aberystwyth

3 noson mewn Eco lodge Newquay ar gyfer hyd at 4 o bobl.

Am fwy o wybodaith, ebostiwch manager@dashceredigion.org.uk

Diolch yn fawr i’r holl bobl sydd wedi cerdded dros 700 milltir o amgylch Cymru ers mis Mawrth.
Yn gorffen gyferbyn Ynys Weryn ar y Gŵyr!
Byddwn yn cau ein her cerdded dros dro tan ar ôl gwyliau’r haf.
Pob dymuniad da i chi i gyd!
DASH

2 wythnosau nes i ni gyrraedd ein seibiant canol blwyddyn.
Mae’r cerddwyr anhygoel wedi ein sicrhau bron i 600 Milltir o amgylch Cymru.
A allwch chi helpu i gyfrannu at eu cynnydd?
https://localgiving.org/appeal/dashingaboutwales/

Elusen yw DASH sy’n darparu cyfleoedd chwarae, seibiant a sgiliau bywyd i blant a phobl ifanc ag anableddau yng Ngheredigion.
Fel llawer o elusennau eraill yn y byd dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ein dulliau codi arian arferol wedi bod yn gyfyngedig iawn. Gallwch chi helpu ?
Edrychwch ar y cynnydd a wnaeth ein cerddwyr ar ein tudalen Facebook – DASH Ceredigion.
Rhannwch os gwelwch yn dda

Diweddariad 8

Diolch yn fawr i’n cyfranwyr rheolaidd. Diolch yn arbennig i Miriam a Ceri sydd wedi cerdded dros 170 milltir ym mis Ebrill!
Mynd i’r De o’r Waun yn dilyn y Morda, yna Cynllaith trwy Rhydycroesau, trwy’r bryniau tonnog hardd i Llansantffraid-ym-Mechian cyn dwyn i’r Dwyrain tuag at y brigiad calchfaen carbonifferaidd yn LLanymynech Rocks (datganiad neu nodwedd ddaearegol?) Lle gallwn weld Cowslips a Tegeirianau Porffor Cynnar.
Yna dilynwn y Vyrnwy troellog nes iddo gwrdd â’r Hafren. De eto i gael cipolwg ar y Castell yn Alberbury ac yna dychwelyd i’r Gorllewin a’r De trwy diroedd fferm hamddenol. Yn Nhrefaldwyn, efallai y byddwn yn galw heibio i Amgueddfa Old Bell i ddysgu am y Cestyll a chysylltiad y dref â’r rheilffordd. Ar ôl yr arhosfan byr hwnnw, rydym yn parhau i deithio i’r De, gan ddilyn y Teme i Knighton yn y pen draw.
Yn Knighton, gallwn ymweld â chymdeithas clawdd Offa i ddysgu am y gwrthgloddiau a oedd yn ymestyn ar hyd y ffin Genedlaethol. Ymlaen i Kington, yn y pen draw byddwn yn dilyn y Gwy trwy dref lyfrau enwog Hay-on-Wye ymlaen i Hay Bluff, ar hyd ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda golygfa syfrdanol o’r wlad o gwmpas (cyn belled nad yw’n bwrw glaw! ). Parhau i’r De, gan basio Cestyll Norman Grosmont a Skenfrith. Yn dod i ben yn yr Hafren trwy Gwm Gwy ANOB.

diweddariad 7

Diolch yn fawr i Lorraine ac eraill, yn benodol sydd wedi ein helpu i gerdded yr holl ffordd yn y Waun!
Cerdded trwy dir fferm. I’r de ar hyd afon Dyfrdwy y rhan fwyaf o’r ffordd wrth iddi gyrlio’i ffordd i’r Gogledd. Rydyn ni’n dod ar draws Fenns, Whixall & Bettisfield Mosses, safle cors uchel o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, bron yn sicr (bron) mor brydferth â’n Cors Caron yng Ngheredigion. Ar ôl hynny, cerddwn i’r Gogledd a’r Gorllewin o amgylch Ellesmere a thuag at y Waun, lle gallwn eistedd ar dir y Castell a mwynhau’r golygfeydd hyfryd

wythnos 6

Wythnos wych yr wythnos hon. Diolch i bawb sydd wedi helpu i gerdded 42 milltir trwy’r Rhyl ac ar hyd yr arfordir i Prestatyn nes i ni ddechrau gweld Lloegr yn dros y Ddyfrdwy, gan basio Goleudy Point of Ayr a cherdded yn dawel trwy’r Warchodfa ym Mhwynt Ayr, gan geisio dal glypse o Gylfinir neu wystrys neu ddau. Ar ôl hynny rydyn ni’n mwynhau’r Parc Dyffryn Maes Glas / Greenfield Valey Heritage Park gyda’i hanes yn dyddio’n ôl i oes y Rhufeiniaid, trwy’r Chwyldro Diwydiannol ac i’r 1980au. Wrth i aber Dyfrdwy gulhau rydym yn pasio safle gorsaf bŵer Cei Connah, Cei Connah, mae’n hunan (a enwyd ar ôl y diwydiannwr a helpodd i adeiladu’r prif ddoc yn y dref) ac o amgylch Maes Awyr Hawarden cyn y rhediad olaf i filiynau Pulford a Lavister, rhoi ein traed i fyny ger tir maenordy Elisabethaidd Neuadd Trevalyn.

Wythnos 5
Pa Wythnos a Phenwythnos y Pasg brysur!
Helpodd Loraine, Gwawr, Rachel, Charlotte, L, C, CB a GJB a mwy! I gerdded 114 milltir i Towyn. Aethom heibio’r Port prysur yn llawn cychod, croesi Afon Alaw, ar hyd y arfordir hardd, gan chwilio am rai o’r creigiau hynaf yng Nghymru ar Trwyn y Gadair. Ar ôl ychydig o orffwys, cerddwn trwy Cemaes, heibio Tŵr Coroni y Brenin Edward VII, Rhan fwyaf gogleddol Gogledd Cymru! Rydyn yn adael Ynys Mon, gan cerddeed trwy bentrefi a Threfi Amlwch, Moelfre, Benllech, cerdded o amgylch y bae enfawr ar draeth Llanddona, pasio’r goleudy ym Mhenmon a gweld gweddill Cymru o’n blaenau.
Oedwch y daith i gael cip sydyn o amgylch Castell Beaumaris cyn i ni groesi Pont Menai a pharhau ar ein taith gerdded i’r Gogledd Ddwyrain tuag at Llandudno a’r Gogarth, gan obeithio gweld rhai o eifr y Dref bellach (hyd yn oed yn fwy enwog). Yn y pen draw, rydyn ni’n cyrraedd ein cyrchfan yn Towyn, ac yn gobeithio gweld golygfa o Ynys Manaw wrth i ni fwyta brechdanau ar y traeth

Wythnos 4

Cerddwyd Gwawr, KJ a HW, Alison, Hollie, Eleri, Jack, Zoe, Ceri, Cora a Lorraine 83 milltir.

Nôl ar hyd y Llyn, heibio bad achub Porth Dynllain a Morfa Nefyn. Pasio’r lleiaf o Yr Eifl – Garn For ar ein chwith. Yn y pen draw, rydyn ni’n mynd i mewn i Gaernarfon, o dan y Castell a heibio’r (llai deniadol efallai) Staiton Petrol cyn i ni fod allan yng nghefn gwlad eto a mynd heibio Y Felinheli a thros bont Pont Britannia gyda’r trenau’n rhuthro oddi tanom ymlaen i Ynys Mon. Gan droi i’r chwith rydym yn mynd ar hyd yr arfordir gyda dyfroedd brysiog y Fenai rhyngom a’r tir mawr. Rydyn ni’n mynd o gwmpas i ynys lanw Ynys llanddwyn, sy’n gysylltiedig â Dwynwen, sef rydyn ni’n ei ddathlu ar 25 Ionawr. Trwy Rosneigr a heibio Maes Awyr Ynys Môn gyda’n dwylo dros ein clustiau. Dros y bont i Caergybi ac o gwmpas i’n man stopi yn Goleudy South Stack. Phew, pa drip, edrych ymlaen at eich gweld chi’r wythnos nesaf!

Helpu: dashaboutwales@dashceredigion.org.uk

Gyfrannu yn https://localgiving.org/appeal/dashingaboutwales/

 

Ydych chi’n siopa gydag Amazon?

Gallwch chi helpu DASH bob tro y byddwch chi’n prynu rhywbeth heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Ewch i https://smile.amazon.co.uk/ch/1163672-0 i ddewis DASH fel eich elusen.

Yna pan fyddwch chi’n siopa yn amazon, ewch i
http://smile.amazon.co.uk
i sicrhau eich bod chi’n ein cefnogi ni pan fyddwch chi’n siopa.

mae yna lawer o “ategion / cynorthwywyr” i sicrhau eich bod chi’n mynd i’r safle gwên newydd. Gallwch ddod o hyd iddynt trwy chwilio am “Amazon smile” yn llyfrgell ategion / addon eich porwyr gwe.

Allwch chi helpu? edrychwch ar y ddolen isod!

Mae BMO Coaching yn anelu at godi arian ar gyfer dwy elusen ac ysgol gynradd leol neu glwb chwaraeon trwy gerdded / rhedeg / beicio cyfanswm pellter, ar Ap Strava o 4042km (2 x 2021km) dyma’r pellter o Aberystwyth i Bari, yr Eidal

https://www.justgiving.com/crowdfunding/bmo-coaching-bmo2bari?fbclid=IwAR27iFVE1cKNiVUjTH-AHJuiyNV7QDyk8L1bSKtKGS1HicCX162bS7bdYEs

1 2 3 10