Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Hanes DASH Ceredigion

1979

(HASH) yn dechrau fel llyfrgell deganau. Anfonwyd llythyr at rieni plant oedd wedi cofrestru gyda’r (cyn Tîm Cymorth i Deuluoedd, TPA erbyn hyn) hwn oedd y cylchlythyr cyntaf. Roedd yn cael ei weithredu gan rieni a gweithwyr proffesiynol ar sail wirfoddol, ac ar agor ar ôl ysgol.

1980

Dechreuodd y cynlluniau chwarae, gydag un cynllun yn Aberystwyth yn ystod gwyliau’r Pasg a’r haf. Daeth cydlynydd rhan amser yn aelod cyntaf o staff, ar gontract 4-mis. Yr unig ffynhonnell cyllid yr adeg hynny oedd Plant mewn Angen y BBC, ac roedd y cynlluniau yn cael eu staffio gan wirfoddolwyr.

Yr 80 degau cynnar

Yn ystod yr wythdegau cynnar bu HASH yn allweddol wrth ddatblygu’r Uned Ddysgu Ychwanegol yn Ysgol Penglais.

1984

Cyllid Strategaeth Cymru Gyfan yn darparu arian ar gyfer cydlynydd ac arweinydd y cynllun. Dal i redeg un cynllun yn Aberystwyth.

1986

Roedd cyfarfodydd rhieni yn cael eu cynnal yn rheolaidd, gan ganolbwyntio ar faterion penodol:

Datganiadau

Ffisiotherapi

Therapi lleferydd

Chwarae a Dysgu

Cylchoedd o gefnogaeth

DS. Roedd hyn cyn i’r rhyngrwyd ddod ar gael fel ffynhonnell wybodaeth. Roedd angen gwirioneddol am unrhyw wybodaeth er mwyn iddynt fedru helpu eu plant anabl.

1990

4 cynllun yn gweithredu ar gyfer pob oedran ac yn cynnwys plant anabl a phlant ag ‘anghenion cymdeithasol’.  Yn cynnwys Llanbedr Pont Steffan, Aberystwyth ac Aberaeron.

1991

Daeth Tîm Cymorth i Deuluoedd i fodolaeth, a chymerodd drosodd y llyfrgell deganau.

Yn rhan o ddatblygu uned cymorth dysgu (mae hyn yr un peth â mynediad uchod).

1993

Dod yn rhan o brosiect Barnardos Dyfed.

1994

Dechreuodd prosiect CHIPS (ar gyfer brodyr a chwiorydd).

Clybiau ar ôl ysgol yn rhedeg am tua blwyddyn yng Nghastell Newydd Emlyn ac Aberystwyth.

1995

Mae’r cyswllt gyda Barnardos yn dod i ben.

Mae’r cynlluniau chwarae yn cael eu gwahanu yn 11 oed a dechreuodd y Cynllun Arddegau.

1996

Penodwyd Swyddog Datblygu, Prosiect Un ac Un yn cychwyn gan gysylltu pobl ifanc anabl 16-25 oed gyda chymorth gwirfoddolwyr i gael mynediad at gyfleusterau hamdden.

Arian y loteri am 3 blynedd.

1997

Daeth HASH yn DASH. DASH & TPA yn bartneriaid. Ty Glyn yn cychwyn.

1999

Dechreuodd Penwythnosau i Ffwrdd DASH gyda grant o £300 oddi wrth Mencap. Cadwyd y prosiect hwn ar wahan i’r cynlluniau eraill gyda’i gyllid ei hun, a chydlynydd. Yn ddiweddarach cafodd hwn ei ariannu gan Cynlluniau Cymorth i Ofalwyr (dan wahanol enwau).

2000

Mae’r cynlluniau yn newid ffocws i ddarparu ar gyfer plant anabl a’u brodyr a’u chwiorydd yn unig. Bellach nid oedd plant ag ADHD yn cael mynychu oherwydd yr anhawster o ran rheoli ymddygiad a bod sylw’r staff yn cael eu cymryd i ffwrdd o blant ag anghenion eraill . Hefyd, roedd gwirfoddolwyr yn dod at DASH gan feddwl eu bod yn mynd i weithio gyda phlant anabl, ond nid oeddent yn gallu gwneud hynny.

2001

Mae’r Cynllun Arddegau yn newid ffocws a bellach doedd e ddim yn seiliedig ar leoliad a doedd brodyr a chwiorydd ddim yn cael eu cynnwys. Roedd hyn yn golygu grwpiau llai, haws eu rheoli.

2003

Dechreuodd Cyllid Cymorth – Cynlluniau Chwarae a CHIPS.

2004

Mae’r Penwythnosau i Ffwrdd DASH a chynlluniau eraill yn cael eu cyfuno.

2005

Hawliau Prosiect Gweithredu wedi dechrau. Pobl ifanc anabl yn cael eu cefnogi i fynychu amrywiaeth o weithgareddau cyfranogi gan gynnwys Fforwm Ieuenctid Ceredigion.

Penodwyd Cydlynydd Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Pobl Anabl Ifanc Cymru.

2006

Gadawodd Jules Montgomery ei rôl fel swyddog datblygu a daeth y swydd Rheolwr Prosiect i fodolaeth.

Daeth Rachel Stelmach i’w swydd ym mis Gorffennaf.

Dyrchafwyd Nicola Venus i fod yn Gydlynydd Cynlluniau.

Newidiodd Tîm Cymorth i Deuluoedd i fod yn Tîm Plant Anabl (TPA). Cafodd Penwythnosau I ffwrdd DASH eu hatal oherwydd gofyniad i gofrestru fel Cartref Plant.

Ymunodd Lucy McIlroy fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr.

2007

Cynllun CHIPS yn profi’n ddibwynt ar ôl gostyngiad difrifol yn nifer y rhai oedd yn mynychu.

Trosglwyddwyd cyllid Cymorth oedd ar gyfer y cynllun i brosiect Gofalwyr Ifanc, sy’n cynnwys y rheiny sy’n gofalu am frodyr a chwiorydd.

Ymunodd Gail Young fel Cydlynydd Cynlluniau.

Cymerodd Nikki Binetti yr awenau fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr.

Lansiwyd gwefan y Celfyddydau gweithredol.

2008

Frendzabout yn trosglwyddo o Dim Prob i DASH.

Trosglwyddwyd Help Llaw o RAY Ceredigion – a daeth yn ‘Ymuno’.

Dechreuodd Prosiect Creu Dydd Sadwrn a lansiwyd DVD.

Ymunodd Ian O’Hara fel gweinyddwr.

2009

Penwythnosau i Ffwrdd DASH yn ail-ddechrau.

Uchafbwynt y Prosiect Creu Dydd Sadwrn oedd diwrnod yn Fferm Denmark.

Lansiwyd Cynllun Ymuno +.

Ymunodd diwrnodau gweithgaredd DASH gyda Frendzabout i ddod yn DASHAbout.

Project DASH BASH yn cychwyn.

2010

Cymerodd Careyann Nichols yr awenau fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr;

Datblygwyd DASHABOUT Frendz ymhellach i gynnwys 3 sesiwn yr wythnos o fis Medi;

CDC wedi cofrestru i dderbyn phlant a phobl ifanc o 8 – 18 oed.

2011

Jo  Kennaugh wedi ymuno gyda DASH fel Swyddog Datblygu yn lle Rachel Stelmach

2013

Ym mis Rhagfyr roedd Y Loteri Fawr wedi ariannu Prosiect UNO gyda phenodiad Pamela Marsden fel Cydlynydd. Mae hwn yn gynllun prosiect trosiannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 a 25

2016

Yn Ionawr penodwyd Alison fel  Cydlynydd penwythnosau DASH Away.