Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

__________________________________________________________________________________________________________

Hoffem ddiolch i Eglwys Sant Mary, Aberteifi am eu rhodd o £150.

__________________________________________________________________________________________________________

Dyddiadau cynllun

Pasg 4/4/2016 – 7/4/2016

Haf 1/8/2016 – 26/1/2016

———————————————————————————————————————————————————

Ar ddechrau mis Ionawr roedd DASH yn falch iawn o dderbyn rhodd hael o £ 250 gan Eglwys y Drindod Sanctaidd, Aberaeron. Diolch yn fawr i bawb sy’n ymwneud â chodi arian

———————————————————————————————————————————————————–

Diolch yn FAWR iawn i siop Sainsbury Llanbedr Pont Steffan am ddewis DASH fel eu “Elusen y Flwyddyn” am 2 flynedd yn olynol. Gyda’n gilydd rydym wedi codi swm aruthrol o £ 6,551.17 i helpu DASH i barhau i gyflwyno ei gynlluniau hamdden. Llawer o ddiolch hefyd i Karen Janulek am enwebu DASH yn y lle cyntaf.

____________________________________________________________________________________________________________

Dyddiadau cynlluniau haf – 29ain Gorffennaf – 18fed Awst

Cynllun Chwarae – Amserlen Aberystwyth – Amserlen Synid Inn – ffurflen archebu – llythyr – cost £8/plentyn/dydd

Datganiad o Ddiben – Bro Sion Cwlt

Datganiad o Ddiben – Llyn Yr Eos

Ffurflen gofrestri Diwrnodau Gweithgaredd – amserlen – ffurflen archebu – llythyr – SOP –

_____________________________________________________________________________________________________________

Dymuna DASH ddiolch yn fawr iawn i’r staff a chwsmeriaid archfarchnad Sainsbury’s Llanbedr Pont Steffan am eu cefnogaeth aruthrol dros y 2 flynedd ddiwethaf. Gyda’n gilydd rydym wedi codi swm aruthrol o £ 6558.17. WOW!

___________________________________________________________________________________________________________

Roedd DASH yn falch i dderbyn Tystysgrif Canmoliaeth Uchel yn y categori Sefydliad Trydydd Sector Gorau yn y digwyddiad Gwobrau Menter Aberystwyth a gynhaliwyd yn ddiweddar. Dyma Laura Davies, un o’n haelodau DASHABOUT Frendz yn derbyn y wobr ar ran DASH.

____________________________________________________________________________________________________________

Ar ddechrau mis Mai 2015 roedd DASH yn falch iawn o dderbyn £ 1,327.00 gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru o Trwynau Coch Diwrnod Cymunedol Arian. Diolch yn fawr i bawb.

Diolch i’r Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am eu rhodd caredig o £53.47

_______________________________________________________________________________________________________________
GWOBRAU CYNTAF ABER

Mae’r Cambrian News wedi lansio ei Wobrau Cyntaf Aber. Rydym yn chwilio am enwebiadau er mwyn i ni ennill. Enwebwch ni os gwelwch yn dda, drwy un ai :

1) Mynd i www.facebook.com/menteraberystwyth

2) E-bostio eich enwebiad i menwww@aber.ac.uk

Bydd angen i’ch enwebiad ddangos pwy ydych yn ei enwebu (DASH), a’r categori (Mudiad 3ydd sector Gorau (Gwirfoddol)) e.e. Hoffwn enwebu DASH ar gyfer y wobr sefydliad gorau 3ydd sector.

llawer diolch
______________________________________________________________________________________________________________

Dosbarthiadau Wythnosol Dawns/Drama
Plant oedran ysgol cynradd (4-12 years old) Canolfan Addysg Gymunedol, Penparcau
Nos Wener 6:15pm – 7:15pm
DIM OND £2.50 y sesiwn

_____________________________________________________________________________________________________________

FFURFLENNI

Mae’r ffurflenni hytrach yn anwadal, felly os gwelwch yn dda peidiwch eu defnyddio.

__________________________________________________________________________________________

Dyddiadau cynlluniau haf – 30ain Gorffennaf – 2ail Awst

Cynllun Chwarae – Amserlen Aberystwyth – Amserlen Synod Inn – ffurflen archebu – SOP cost £8/plentyn/dydd

Ffurflen gofrestri Diwrnodau Gweithgaredd – amserlen – ffurflen archebu- SOP –

______________________________________________________________________________________________________________

Mae DASH yn dymuno diolch i ‘The Blakemore Foundation’ am ei rodd hael o £66.24 tuag at brynu offer chwarae

_________________________________________________________________________________________

Llawer o ddiolch i gwsmeriaid a staff siop Sainsbury Llanbedr Pont Steffan am eu haelioni wrth helpu DASH i godi mwy na £ 350 yn dilyn raffl. Hefyd, mae DASH yn dymuno diolch i’r gwirfoddolwyr fu mor garedig a rhoddi o’u hamser i gynorthwyo gyda’r codi arian.

_______________________________________________________________________________________________________________

Mae DASH yn dymuno diolch i’r busnesau canlynol o Geredigion am eu cefnogaeth, a’u rhoddion caredig o wobrau raffl ar gyfer ein digwyddiad codi arian ar ddydd Sadwrn 20 Rhagfyr :

Sainsbury’s, Lampeter
Polly’s, Aberystwyth
Llanon House, Aberaeron
CKs, Aberystwyth
Tesco Direct, Aberystwyth
B&M, Aberystwyth
Broc y Mor, Aberystwyth
Her Dandy Wolf, Aberystywth
Ambassadors
Ji-binc, Aberaeron
Cooperative, Aberystwyth

_____________________________________________________________________________________

The trustees are proposing to change DASH into a Charitable Incorporated Organisation. This will have no effect on the services we deliver. There will be a special AGM on 11th December at 18:30 in the UNO bunglaow, 5 Clos Henri, Lanilar to accept the new constitution needed. Only members will have voting rights. A copy of the draft new constitution can be found here. The main changes are to be found in clauses 1, 3, 8, 9.

Sorry this isn’t in Welsh Dwi yn dysgu Cymraeg. A Welsh version will appear here as soon as we can translate it. My Welsh isn’t yet good enough to do that. The constitution will be translated when it is passed at the special AGM.

_____________________________________________________________________________________________________________

ADLEOLI
Ar Dachwedd 3ydd bydd swyddfa DASH yn symud o Dŷ Llundain i’r Byngalo Min-Y-Mor, Gerddi Wellington, Aberaeron, SA46 0BQ. Bydd ein rhif ffôn a chyfeiriadau e-bost yn aros fel maen nhw.
Ni fydd yr un o’r cynlluniau yn cael eu heffeithio.

________________________________________________________________________________

Hoffai Dash ddweud diolch yn fawr iawn i Bethan Miles am y raffl a’r ‘Parti Ardd’ hyfryd a’i gynhaliodd yn yr haf. Codwyd y swm o £1055.54.

Hefyd diolch yn fawr iawn i Ros a Tony Hudis am ei ‘Parti Ardd’ hyfryd a gynhalwyd diwedd mis Awst, pan godwyd y swm o £330.00 i Dash.

________________________________________________________________________________

DASH would like to thanks members of the Llanwenog Young Farmers Club for their generous donation of £300 received during August.

________________________________________________________________________________

Diolch Sainbury’s Llanbedr Pont Steffan

_____________________________________________________________________________

Hoffem ddiolch i Ms Evans am ei rhodd o beic tair olwyn

_____________________________________________________________________________

Mae rhifyn Mehefin o gylchlythyr UNO ar gael – yma

_____________________________________________________________________________

‘Llongyfarchiadau i Matthew Walters sef enillydd lwcus ein cystadleuaeth yn y dydd teulu i Uno ar ddydd Sadwrn 5 Gorffennaf. Roedd Sainsburys yn Llanbedr Pont Steffan yn garedig iawn wedi rhoi taleb siopa gwerth £ 50 fel gwobr. Siopa Hapus, Matthew!

____________________________________________________