Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Pa wahaniaeth ydy ni eisiau ei wneud?

  • Cynnig cynlluniau hamdden addas yn ôl oed a gallu ar gyfer plant a phobl ifanc anabl.
  • Cynnwys pobl ifanc anabl a’u brodyr a’u chwiorydd yn y dewisiadau sydd ar gael iddynt ar wahan i aros gartref.
  • Cynorthwyo pobl ifanc anabl i gael mynediad at y cyfleusterau cymunedol a defnydd y gymuned leol.
  • Galluogi pobl ifanc anabl i wella’u hyder a’u helpu i ymarfer eu sgiliau cymdeithasol.
  • Darparu seibiannau byr ar gyfer y teulu, rhieni a gofalwyr yn ystod gwyliau’r plant ac amser hamdden.
  • Harneisio a chyfarwyddo brwdfrydedd ac egni gwirfoddolwyr lleol sy’n cynorthwyo gyda’r cynlluniau.
  • Cynyddu gwybodaeth y cyhoedd am y rhwystrau sy’n wynebu pobl anabl a’u teuluoedd, ac i annog eu derbyn i’r gymuned ehangach.
  • Darparu cymorth i’r teulu i gyd, yn ogystal â meithrin cydweithrediad a chyfeillgarwch.