Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Eryl Bray

Ymddiriedolwr –  Cadeirydd

oedd Eryl yn un o aelodau sefydlu gwreiddiol DASH. Ar y pryd roedd hi wedi symud i’r ardal yn ddiweddar fel Ymwelydd Iechyd ifanc a gofynnodd grŵp o rieni plant anabl iddi eu helpu i sefydlu grŵp hunangymorth. Yn ystod ei gyrfa fel Ymwelydd Iechyd roedd hi bob amser yn angerddol am weithio gyda phlant anabl a chefnogi rhieni. Yn ogystal â bod yn Ymwelydd Iechyd, hyfforddodd fel gweithiwr Portage a Goruchwyliwr Portage gan weithio gyda phlant cyn-ysgol sydd wedi’u gohirio yn ddatblygiadol a’u rhieni. Yn ystod y cyfnod hwn ysgrifennodd hefyd “Ganllaw i rieni plant anabl yng Ngheredigion” yn amlinellu pa gymorth a buddion oedd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. Yn 1991 p

Tina Sherrington

Ymddiriedolwr

Yn angerddol am ddatblygiad a chefnogaeth pobl ag anableddau ac ar ôl ymddeol a symud i Ceredigion yn ddiweddar, mae Tina yn gyffrous i ymuno â DASH fel Ymddiriedolwr. Treuliodd Tina 10 mlynedd yn gweithio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn y sector anabledd. 10 mlynedd yn hunangyflogedig ac yna 20 mlynedd i sefydliad ariannol mawr lle roedd ei rôl yn canolbwyntio’n bennaf ar les ei weithwyr. Yn benodol, canolbwyntiodd ar gefnogi gweithwyr yn y gweithle ag anableddau a chyflyrau iechyd tymor hir.

Andy Trustee

Andrew Moore

Ymddiriedolwr – Trysorydd Anrhydeddus

Ymddeolodd Andy i ymgymryd â her tyddyn yng Ngheredigion ar ôl dechrau a rhedeg practis Cyfrifeg fach gyda’i wraig, Mary, am 15 mlynedd ar ôl gyrfa ym maes cyllid a rheoli prosiectau gyda’r Post Brenhinol.  Yn ôl ar ddechrau’r 1980au gweithiodd Andy fel athro sgiliau bywyd i’r rhai sy’n gadael yr ysgol ag anghenion addysgol arbennig a daeth ei yrfa i ben, yn lleol, fel gweithiwr cymorth, yn gyntaf mewn gofal cartref ac yna mewn cartref gofal.

Amelia Campbell

Ymddiriedolwr

Yn wreiddiol o Aberystwyth, sydd bellach wedi’i lleoli ym Mryste, mae Amelia wedi gweld y gwaith anhygoel y mae DASH yn ei wneud a sut mae o fudd i bobl ifanc wrth i’w brawd fynychu cynlluniau pan oedd yn iau. Mae Amelia yn angerddol am rymuso a chefnogi pobl i gyrraedd eu potensial.

Gareth Lloyd Jones

Ymddiriedolwr

Mae Gareth yn dad i ferch sydd wedi elwa’n fawr o gefnogaeth DASH ers sawl blwyddyn erbyn hyn. Mae’n byw gyda’i deulu yn ardal Aberystwyth lle mae wedi bod yn athro cynradd ers ugain mlynedd.

Cathy McKenzie

Ymddiriedolwr

Bu Cathy’n gweithio am dros 20 mlynedd fel nyrs Oedolion/Pediatrig yng Ngheredigion a Phowys.  Am 15 o’r blynyddoedd hynny bu’n gweithio gyda phlant ag anableddau a’u teuluoedd yn y gymuned. Am beth o’r amser hwnnw roedd Cathy wedi’i lleoli yn TPA yn Aberystwyth ac yn gweithio’n agos gyda DASH

Kate Sidford

Ymddiriedolwr – Dirprwy Gadeirydd

Bu’n swyddog tai am nifer o flynyddoedd gyda sgiliau pobl ardderchog.Daeth Kate yn ymddiriedolwr DASH i helpu i roi rhywbeth yn ôl i’r elusen mae hi’n ei ddisgrifio fel un ‘sydd wedi achub bywydau dros y blynyddoedd’. Mae hi’n ymwneud yn arbennig gydag ymdrechion i godi arian ar gyfer DASH.

Gill Harries

Ymddiriedolwr – Yn gyfrifol am codi arian

Ar ôl gweithio am nifer o flynyddoedd fel gweithiwr cymdeithasol mewn gwahanol dîmau aeth Gill ymlaen i weithio ar Tîm Plant Anabl Ceredigion, ac yna ymddeol ar ôl gweithio ar y tîm hwnnw am 20 mlynedd.  Roedd yn gyfrifol am y Gwasanaeth Gwyliau byr gan gefnogi plant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd yn yr ardal.  Roedd Gill yn dymuno parhau â’r gefnogaeth honno drwy ymuno ag ymddiriedolwyr DASH, ac mae’n ymwneud â chodi arian ar gyfer yr elusen.

Deborah Salmi

Ymddiriedolwr

Mae Deborah yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol ac yn byw yng Ngogledd Ceredigion gyda’i theulu. Dechreuodd ei mab naw oed fynychu cynlluniau hamdden DASH pan oedd yn bedair oed. Yn ogystal â bod yn ymddiriedolwr mae Deborah ar y pwyllgor codi arian a’r pwyllgor cynlluniau hamdden.

Hilary Eldridge

Ymddiriedolwr

Bu Hilary yn gweithio i Fwrdd Iechyd Hywel Dda mewn rolau Gweinyddol amrywiol am dros 25 mlynedd. Am yr 16 mlynedd diwethaf bu’n Ysgrifennydd Tim Plant Anabl yn cefnogi’r tîm a’r teuluoedd.

Photo of Ben Freeman, DASH Mananger

Ben Freeman

Staff – Rheolwr DASH

Mae Ben yn rheolwr ar DASH. Mae wedi byw yng Ngheredigion y rhan fwyaf o’i oes ac wedi gweithio gyntaf i DASH yn 2001 a 2002 fel arweinydd “Cynllun Teen”. Ers hynny mae wedi gweithio mewn rolau amrywiol yn cefnogi plant a theuluoedd ar draws Ceredigion. Ben yw’r Unigolyn Cyfrifol dynodedig ar gyfer cynllun Penwythnosau i Ffwrdd DASH

01545 570951

07871 297653

rheolwr@dashceredigion.org.uk

Gail Young

Staff – Cydgysylltydd Cynlluniau

Gail yw cydlynydd cynlluniau DASH. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Gynlluniau Chwarae, Diwrnodau Gweithgareddau, neu unrhyw ddigwyddiad arall y mae DASH yn eu trefnu, neu os ydych yn meddwl y dylid eu trefnu, mae croeso i chi gysylltu â hi yn swyddfa DASH Ceredigion.

01545 570951

07855 156962

gail@dashceredigion.org.uk
photograph of Zoe

Zoe Jones

Staff – Cydgysylltydd Byngalo

Zoe ydw i ac rwy’n gweithio fel y cydlynydd byngalo. Dechreuais weithio yn DASH gyntaf wrth astudio ym mhrifysgol Aberystwyth ac rwyf wedi bod gyda DASH nawr ers tua 5 mlynedd, fel PA yn cefnogi pobl ifanc ac yn arwain y cynlluniau chwarae gwyliau. Mae gen i dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc a chyn ymuno â DASH gweithiais fel cydlynydd Clwb Plant ac Ieuenctid yng Ngogledd Ceredigion a Dirprwy reolwr mewn Canolfan Ieuenctid Cristnogol yng Ngogledd Cymru.

01545 570951

07872 165082

tlpc@dashceredigion.org.uk

Alison Bradley

Staff Cydgysylltydd penwythnosau DASHAWAY

Dechreuodd cysylltiad Alison gyda DASH yn 2012 fel rhan o gydweithio gyda Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion i gyflwyno’r Cynllun Frendz. Ar ôl mwynhau’r profiad mae Alison wedi parhau i weithio mewn gwahanol swyddi byth ers hynny. Ers dechrau 2016 mae Alison wedi ymgymryd â rôl y Rheolwr Cofrestredig ar gyfer Penwythnosau DASHAWAY gan arwain tîm o staff sydd wedi’u hyfforddi’n dda ac yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth “Seibiannau Byr” o ansawdd. Mae ‘Penwythnosau DASHAWAY’ yn anelu at ddarparu cyfleon i blant a phobl ifanc rhwng 8 ac 18 oed i gael hwyl yn cymdeithasu gyda’i ffrindiau ac i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, tra bod eu rhieni a’u gofalwyr yn cael cyfle i gael seibiant.

01545 570951

rm@dashceredigion.org.uk

Joe Ansted

Gweinyddwr Tîm

Mae Joe wedi bod yn weinyddwr ar gyfer DASH ers mis Hydref 2020. Yn wreiddiol, o Lundain, symudodd Joe i Aberaeron yn 2007. Mae wedi gweithio mewn rolau gweinyddol amrywiol.

01545 570951

joe@dashceredigion.org.uk