Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

PWY

Mae Ymuno ar gyfer plant anabl 3 – 14 (18 os yn anabl).

BETH

Mae Ymuno yn darparu cymorth i gael mynediad at glwb gofal plant neu ddarpariaeth cynllun chwarae lleol. Mae’r cynlluniau yn cael eu cofrestru gydag AGGCC a gellir chwilio am fanylion trwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion. Mae arweinydd y cynllun neu’r clwb yn gwneud cais uniongyrchol i DASH – byddwn yn rhoi cyfrinair iddyn nhw ac yna gallant wneud cais a chael anfoneb ar-lein. Mae’r cynllun yn talu tuag at gost gweithiwr cymorth ychwanegol, os oes angen hynny i wneud y cynllun yn hygyrch ar gyfer plentyn anabl. Bydd y rhan fwyaf o blant fydd yn cael mynediad i’r cynllun hwn yn cael cefnogaeth lawn 1-i-1. Os bydd angen llai o gymorth, gall gweithwyr cymorth gael ei rannu rhwng dau o blant – os yw’r arweinydd y clwb yn teimlo bod hynny’n briodol.

PAM

Mae DASH am wneud yn siŵr bod plant anabl yng Ngheredigion yn cael yr un dewis ynghylch beth i’w wneud yn eu hamser hamdden â phlant eraill. Yn ystod gwyliau’r Pasg a’r Haf mae ein cynlluniau chwarae yn werth da iawn am arian, ac yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau. Er bod rhain yn gweddu i lawer o blant a theuluoedd, rydym yn gwybod bod clwb lleol yn drefniant gwell i rai, a bod clybiau lleol yn aml yn rhedeg y tu allan i’r amserau hyn hefyd. Tu allan i wyliau ysgol mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau, ond weithiau gall fod rhwystrau i gymryd rhan. Gyda chymorth gweithiwr cymorth, efallai y byddwn yn gallu cael gwared ar y rhwystr, a dyna beth yw amcan Ymuno + .

Ymuno