Darparu cynlluniau hamdden i blant a phobl ifanc anabl

DASH CEREDIGION

Ers 1978 mae DASH wedi bod yn trefnu amrywiaeth o gynlluniau hamdden ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol, plant anabl a phobl ifanc yng Ngheredigion.

Rydym yn gwneud hyn fel bod plant lleol a’u teuluoedd yn cael gwell ansawdd bywyd gyda mynediad at ddewis ehangach o gyfleusterau hamdden a chyfleoedd eraill.

Gall rhieni a gofalwyr gael cyfle am seibiant i fagu nerth tra bod y plant a’r bobl ifanc yn cael amser eu hunain ar gyfer datblygiad personol, cymdeithasol a chreadigol mewn amgylchedd croesawgar a hwyliog. 

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym yn darparu amrywiaeth o gynlluniau chwarae a seibiant i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 25 oed.

Cynlluniau chwarae

Llawer o weithgareddau hwyl a gwibdeithiau i’r plant fel marchogaeth, nofio a theithiau i’r traeth, i enwi ond rhai.

Diwrnodau Gweithgareddau

Mae grwpiau bach o bobl ifanc a staff cymorth yn mynd allan am y dydd. Gall y bobl ifanc ddewis ble hoffent fynd a beth yr hoffent ei wneud.

Frendz

Mae hwn yn glwb ieuenctid symudol sy’n cwrdd un noson yr wythnos yn ystod y tymor. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys sgïo, marchogaeth, celf a chrefft a nosweithiau ffilm.

Penwythnosau i ffwrdd

Mae grwpiau bach o bobl ifanc yn cael penwythnos yn Nhŷ Glyn – byngalo wedi’i addasu’n arbennig gyda gardd synhwyraidd ar ei dir.

Ymuno

Mae Ymuno yn darparu cymorth i gael mynediad at ddarpariaeth clwb gofal plant neu gynllun chwarae lleol.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn help mawr i gynllunio staff ac yn helpu i gadw i fyny â’r lefelau hwyl yn ein cynlluniau chwarae ar gyfer plant 4-11 oed a Diwrnodau Gweithgareddau i bobl ifanc 12-25 oed a sesiynau eraill. Oes gennych chi amser i gynnig DASH, ond mae gennych chi bethau eraill i’w cynnig? Rydym bob amser yn chwilio am Gyfeillion DASH i gymryd rhan mewn codi arian, Ymddiriedolwyr ac Ymgynghorwyr.

Cyfrannu

Mae eich rhoddion yn uniongyrchol yn helpu i gefnogi DASH i ddarparu gweithgareddau a chyfleoedd i blant a phobl ifanc ag anableddau yng Ngheredigion. Rydym yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniad y gallwch deimlo y gallwch ei wneud

Cyfrannwch yn un o’n blychau casglu mewn siopau o gwmpas y sir neu drwy ein platfform rhoddion ar-lein, Local Giving.

Cyllidwyr a Phartneriaid